Navýšení poplatku za komunální odpad od roku 2021

Od 01. 01. 2021 zvýšilo Město Jiříkov poplatek za komunální odpad na 840 Kč na osobu!

 

Dne 10. 12. 2020 se zastupitelstvo města Jiříkova usneslo vydat novou Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „komunální odpad“), která je v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jednou z výrazných změn je navýšení poplatku za komunální odpad z částky 640 Kč na částku 840 Kč na osobu. Náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu se každoročně navyšují a výše poplatku se neměnila již od roku 2013.

Podkladem pro zvýšení částky byla kalkulace nákladů na svoz a sběr komunálního odpadu ve městě Jiříkov v roce 2019, kdy skutečné náklady na komunální odpad po rozpočítání činily na osobu 1.014 Kč. Zastupitelé města Jiříkova se proto rozhodli pro navýšení poplatku za komunální odpad o 200 Kč, aby došlo alespoň k částečnému pokrytí ztrát.

Další výrazná změna je zvýšení úlevy poplatníkům zapojeným do systému identifikovatelného třídění komunálního odpadu. Výše úlevy činí 6 Kč za jeden naplněný pytel odevzdaný
v drobné provozovně s možností získání úlevy až do celkové výše 150 Kč na osobu. Podmínkou vzniku nároku na tuto úlevu je neexistence nedoplatku na poplatku za komunální odpad
a splnění ohlašovací povinnosti.

Nová vyhláška je rozšířena o dva nové články. A to:

Článek 8 - Navýšení poplatku, který upozorňuje občany na možnost navýšení poplatku za komunální odpad, pokud poplatník nezaplatí včas nebo ve správné výši.

Článek 9 - Odpovědnost za zaplacení poplatku, který upozorňuje na fakt, že nedoplatek za nezletilou osobu, která je také poplatníkem poplatku za komunální odpad, přechází na jeho zákonného zástupce či opatrovníka.

Nové znění Obecně závazné vyhlášky naleznete na webových stránkách Města Jiříkova: www.mesto-jirikov.cz. Veškeré informace, včetně informací o zapojení do systému identifikovatelného třídění, podají pracovníci odboru výstavby a ŽP Městského úřadu Jiříkov, tel. č. 412 338 350, 724 606 186, či e-mailem: kopecna.d@jirikov.cz.

Ing. Dagmar Kopečná, odbor výstavby a ŽP