Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

Sídlo: Filipov 65, 407 53 Jiříkov
Ředitel: Mgr. Roman Horn
Telefonní spojení: 412 338 397
E-mail: info@ddfilipov.cz
WWW: www.ddfilipov.cz

Sídlo: Filipov 65, 407 53 Jiříkov
Ředitel: Mgr. Roman Horn
Telefonní spojení: 412 338 397
E-mail: info@ddfilipov.cz
WWW: www.ddfilipov.cz


Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dále jen „Domov“) je příspěvkovou organizací města Jiříkov, se sídlem Jiříkov, část Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov. Terénní sociální služby mají pracoviště v ulici Londýnská 563, 407 53 Jiříkov.

Hlavním posláním Domova je poskytování sociálních služeb ve smyslu zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „ZSS“). Domov poskytuje sociální služby pobytové s celoročním provozem a služby terénní v přirozeném prostředí klientů, ve vysoké kvalitě, na odborné úrovni a pokud možno dle individuálních potřeb klienta. Působí na osoby aktivně, podporuje je v rozvoji samostatnosti a motivuje je k takovým činnostem, které zamezí jejich sociálnímu vyloučení. Domov dále zajišťuje personální, organizační, technické a hospodářské činnosti s výjimkou úkolů a záležitostí, které si vyhradil zřizovatel do své působnosti.

Za tím účelem Domov zajišťuje a poskytuje zejména:

a) sociální službu domov pro seniory dle § 49 ZSS osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a sociální službu domov se zvláštním režimem dle § 50 ZSS osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

b) terénní pečovatelskou službu dle § 40 ZSS osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a osobní asistenci dle § 39 osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, přičemž se služba poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

c) prostřednictvím svých nebo externích zaměstnanců také zdravotní péči v oboru ošetřovatelství o pojištěnce, za podmínek a v rozsahu stanoveném ve zvláštním právním předpisu.

d)  doplňkové činnosti v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a jejími dodatky.